תקנון רכבי רנו מבעלות יבואן עם 0 ק"מ - מאי 2024

תנאי התקנון

בהזמנת רכב חדש מבעלות יבואן עם 0 ק"מ מרשימת דגמי רכבי ה"רנו" המוצעים למכירה (להלן: "הדגמים"), במהלך חודש מאי 2024 (להלן: "תקופת ימי המכירות"), תוענק לרוכש הטבה של טרייד אין במחיר מחירון בכפוף לתקנון הטרייד אין של פריסבי.


תקופת ימי המכירות

במהלך כל חודש מאי 2024.


הדגמים ותקופת הפעילות

ההטבה במסגרת פעילות זו, טרייד אין במחיר מחירון, תהא זמינה רק עבור מי שיבצע הזמנת רכב חדש מבעלות יבואן עם 0 ק"מ ממגוון הדגמים הבאים במהלך תקופת ימי המכירות בלבד:

 • ARKANA mild hybrid
  1.3 ליטר טורבו בנזין אוטומטי 158 כ"ס RS-Line
 • ARKANA mild hybrid
  1.3 ליטר טורבו בנזין אוטומטי 158 כ"ס S Edition SR
 • AUSTRAL mild hybrid
  1.3 ליטר טורבו בנזין אוטומטי 140 כ"ס Equilibre
 • AUSTRAL mild hybrid
  1.3 ליטר טורבו בנזין אוטומטי 158 כ"ס Iconic
 • AUSTRAL mild hybrid
  1.3 ליטר טורבו בנזין אוטומטי 158 כ"ס Techno
 • CAPTUR E-Tech full hybrid
  1.6 ליטר 143 כ"ס Intense
 • CAPTUR E-Tech full hybrid
  1.6 ליטר 143 כ"ס Executive
 • CAPTUR E-Tech full hybrid
  1.6 ליטר 143 כ"ס One Edition

כללי

 • פריסבי שומרת על זכותה להאריך את תקופת המבצע או לשנות את תנאיו.
 • התקנון ו/או הפעילות מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.
 • פריסבי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר פייסבוק ו/או כל אתר אחר שישמש לביצוע הזמנה ו/או לתשלום דמי מקדמה, והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתרים כאמור, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית, קלקולים, נזקים או תקלות.
 • לקוח שייטול חלק בפעילות זו, אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מהחלטתו ליטול חלק בפעילות ו/או לבצע את הזמנת הרכב בתקופת הפעילות.
 • הלקוח מצהיר בזה כי ידוע לו שפריסבי לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם ללקוח בקשר עם מימוש הפעילות ו/או קבלת המחירים המיטביים הנובעים מפעילות זו, ככל ולא יפעל עפ"י הוראות תקנון זה, כאמור לעיל. הלקוח מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד פריסבי ו/או מי מטעמה בקשר עם פעילות זו ו/או הוצאתה לפועל, לרבות בכל מקרה של אי קבלת הזכאות מפאת אי עמידתו בתנאי תקנון זה.
 • פריסבי תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו וללקוח לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • תקנון זה מצוי במשרדי פריסבי וכל לקוח פוטנציאלי ו/או לקוח, רשאי לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 3 ימי עסקים.
 • פריסבי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים בפייסבוק, באינסטגרם ובכלל בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת אפשרית, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר פייסבוק ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור.
 • ידוע ללקוח, כי פריסבי רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל חומר ו/או מידע מהלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש ללקוח.
 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי פריסבי ו/או החברה המפרסמת, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל. "בני משפחה" לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה או בדיגיטל, מכל סוג ומין, בדבר הפעילות, לרבות בדף הפייסבוק "רנו", תגברנה הוראות תקנון זה.

פריסבי מאחלת למשתתפים הצלחה.