Renault MEGANE RS

מידות

 

 

מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
Aאורך כללי4,372
Bמרחק סרנים 2,669
Cשלוחה קדמית916
Dשלוחה אחורית786
M מרווח מרפקים - מושבים קדמיים 1,418
M1מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
1,420
Yרוחב פנימי מאחור בין קשתות גלגלים1,111
מידות (מ"מ)
תיאור בשרטוט
מידה
E מפתח גלגלים קדמי
1,615
F מפתח גלגלים אחורי1,596
Gרוחב כללי ללא מראות צד
1,874
G1רוחב כללי כולל מראות צד
1,945
Hגובה כללי
1,445
Kמרווח גחון
101