ברוכים הבאים לאתר רנו ישראל


הדפסשלח לחבר

האתר מנוהל על ידי קרסו מוטורס בע"מ, מפיצי מכוניות רנו בישראל (להלן - "רנו ישראל").

השימוש באתר האינטרנט של רנו ישראל (להלן - "האתר") ובכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

השימוש באתר רנו ישראל

 

1. הנך מצהיר ומסכים, כי ידוע לך שבשימושך באתר, הנך מצהיר כי קראת  והבנת את כל התנאים שלהלן, וכי הנך מסכים להם.

 

2. הנך רשאי לצפות באתר ולהדפיס ממנו חומרים, ולעשות שימוש באתר אך ורק למטרות שימוש אישי ו/או קבלת החלטה בקשר עם מוצרי ושירותי רנו ישראל,  ולא כל שימוש מסחרי. כמו כן, נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התוכנה שמקורם באתר.

 

3. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו משום:

 

(א) פגיעה או הפרה עפ"י כל דין שהוא בזכויות רנו ישראל ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם; או

(ב) עבירה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי; או

(ג) עידוד התנהגות המהווה עבירה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו; או

(ד) פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור רנו ישראל מראש ובכתב.

(ה) כל שימוש באתר על ידך, אשר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של רנו ישראל, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הינו אסור בהחלט.

 

קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 

4. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות רנו ישראל וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר,  על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה. למרות זאת, הנך רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך (DOWNLOAD) (להלן - שליפה) לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש.

 

זאת ועוד, אינך רשאי להעביר ממחשבך אל האתר (UPLOAD) חומר כלשהו המוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת לשם כך את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש בכתב. נטל הראיה באם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן ע"י זכויות קניין רוחני כאמור,יחול עליך בלבד. אתה תהיה האחראי הבלעדי, לרבות כלפי רנו ישראל לכל חבות שהיא בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר. כמו כן, כל העברת חומר כאמור ממחשבך אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרה שלך לכך שבעליו של כל חומר שכזה העניק לרנו ישראל רשות ו/או רשיון, בלתי חוזרים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, לתרגם ו/או להפיץ את החומר כולו או חלקו וכן לשלבו ביצירה קיימת, בכל דרך שהיא ובאמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה עכשווית ו/או עתידית, זאת לכל אורך התקופה בה מוגן החומר האמור באמצעות זכויות קניין רוחני, וכן הנך מעניק בזאת הרשאה בלתי חוזרת לכל משתמש אחר באתר לקבל גישה, צפיה, איחסון או העתקה של חומר כאמור, לשימושו האישי של כל משתמש אחר כאמור.

 

5. רנו ישראל אינה אוספת מידע אודותיך, אלא אם פנית אלינו ומסרת מידע, כגון בעת בקשה ליצירת קשר עמנו לצורך מסחרי, אישי, שיפור שירות, לצורך סטטיסטי וכיוב'. במקרה כזה, ישמרו פרטיך במחשבי האתר או במחשבים שלנו עצמנו. אבל לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרה בו וינתן צו שיפוטי, במקרה בו רנו ישראל תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה שלך או מי מטעמך, במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.

 

באתר זה עשוי להיות שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. לצורך הדוגמא, בשימוש בתוכנת "חלונות", ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט, ניתן לאתר קבצים אלה בספרייה c:windows.cookies או c:windowsTemporary Internet Files. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, ו רנו ישראל נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

6. הנך מאשר, כי ידוע לך כי רנו ישראל עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב שלה באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם, לעיתים, מאמצים אלה נכשלים, וכי רנו ישראל אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלה כאמור לעיל, עובדה אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו. 

 

המוצרים והמידע המופיעים באתר

 

7. הנך מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם (AS IS) וכי המפרטים, הדגמים המחירים של פריטים כלשהם או כל פריט מידע אחר, באתר זה עשויים שלא להיות מעודכנים במועד בו תצפה בהם וכי רנו ישראל שומרת על זכותה לעדכן נתונים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. לפיכך, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, במשתמע או מכוח כל דין, כלפיך ו/או כלפי צדדיים שלישיים כלשהם. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא,בהסתמך על מידע המצוי באתר, רנו ישראל ממליצה לך לבדוק את העובדות לאשורן ולהסתייע, על פי הצורך, במומחים.

 

בנוסף, נתונים טכניים המופיעים באתר מבוססים על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. כמו כן, באתר עשויים להופיע נתונים טכניים שהנם נתונים יחסיים, אשר נועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. יצרן ו/או רנו ישראל שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את הנתונים הטכניים, הציוד, התוספות והאבזור המופיעים באתר.

 

כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך שהתמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד וכי עקב מגבלות הטכנולוגיה, הצבעים המוצגים באתר עשויים שלא להיות זהים לצבעים בפועל.

 

8. הנך מאשר, כי במידה ויש באתר קישורים לאתרים אחרים (להלן - "האתרים המקושרים"), ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אינו נערך על ידי רנו ישראל ולרנו ישראל אין כל שליטה עליהם. הנך מאשר, כי ידוע לך שיתכן והתוכן שבאתרים הנ"ל שגוי, חלקי, מקומם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי וכי רנו ישראל אינה אחראית להם ולרנו ישראל אין אפשרות לקבוע את מידת המהימנות, החוקיות ו/או המוסריות שלהם, וכי על הסתמכות על האתרים המקושרים הנה באחריותך המלאה והבלבדית.

 

הנך מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

 

אחריות

 

9.מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל -

 

כל אחד מיחידי רנו ישראל ו/או עובדיה, בעלי המניות שלה, סוכניה, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי רנו ישראל, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

 

הנך מצהיר בזאת ומסכים כי רנו ישראל ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד או אחר, כתוצאה מהשימוש באתר או כל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, הפרעות בפעילות עסקית, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו או גניבה.

 

הפסקת השירות

 

10. הנך מאשר, כי ידוע לך שרנו ישראל תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו, בכל עת שתחפוץ. רנו ישראל תעשה את מירב המאמצים להודיע על  שינוי כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר.

 

סמכות שיפוט

 

11. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל-אביב.

 

הזמן נסיעת מבחן

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת


אנא מלא את פרטיך ונציגנו ישוב אליך בהקדם.
יש לבחור דגם מן הרשימה
פרטי התקשרות
יש למלא שם פרטי
יש למלא שם משפחה
יש להזין מס' טלפון להתקשרות ללא רווח או סימן מקף
יש למלא כתובת דוא"ל תקינה
יש לסמן כן/לא בדבר אישור קבלת חומר פרסומי


תודה שפנית אל רנו.
בקשתך נקלטה במערכת, נציגנו יצור איתך קשר בהקדם.

אירעה שגיאה.
אנא נסה שנית מאוחר יותר.


צור קשר

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת


אנא מלא את פרטיך ונציגנו ישוב אליך בהקדם.
פרטי התקשרות
יש להזין שם פרטי
יש להזין שם משפחה
יש להזין מס' טלפון להתקשרות ללא רווח או סימן מקף
יש להזין כתובת דוא"ל תקינה
פרטי הפניה
יש לסמן כן/לא בדבר אישור קבלת חומר פרסומי


תודה שפנית אל רנו.
בקשתך נקלטה במערכת, נציגנו יצור איתך קשר בהקדם.

אירעה שגיאה.
אנא נסה שנית מאוחר יותר.